Pravidla spotřebitelské soutěže „Turbomošt!“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Turbomošt“ (dále jen „soutěž“) konané v České republice. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tento dokument může být pozměněn pouze formou písemných dodatků.

1. Organizátorem soutěže je společnost Hortim International, spol. s.r.o., sídlem Kšírova 242, 619 00, Brno, IČ: 47915528, DIČ: CZ47915528, zapsána v obchodním rejstříku vedením u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 10313 (dále jen „organizátor”).

2. Soutěž bude probíhat v termínu od 8. prosince 2021 15:00:00 hod. do 19. prosinec 2021 15:00:00 hod. včetně (dále jen „doba trvání soutěže“) na území celé České republiky (dále jen „místo konání soutěže“), a to prostřednictvím sociální sítě Facebook.

3. Účastnit soutěže se může pouze spotřebitel – fyzická osoba starší 18 let, plně svéprávná, s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky, která bude mít po celou dobu trvání, a dále i vyhodnocení soutěže aktivní autentický profil na sociální síti Facebook a splní dále uvedené podmínky (dále jen „účastník“ či „soutěžící“).

4. Účastník, se zapojí do soutěže tak, že:

  • se přihlásí do svého profilu na sociální síti Facebook,
  • navštíví facebookovou stránku Hortim (dále jen „soutěžní stránka“), kde označí stránku Hortim a Turbomošt pomocí funkce „To se mi líbí“, do diskuze pod aktuální soutěžní příspěvek pošle fotografii halloweenské dýně.

Soutěžící se může zapojit do soutěže pouze s jedním autentickým profilem na sociální síti Facebook, splňujícím pravidla Facebook, a to jen jedenkrát po celou dobu jejího trvání. Identifikátorem soutěžícího je jeho osobní facebookový profil. Vyhrát v soutěži tak může konkrétní soutěžící pouze jednou. V případě, že by se některý z výherců měl stát výhercem opakovaně, výhra připadne dalšímu soutěžící v pořadí.

5. Organizátor poté vylosuje 1 výherce. Organizátor i pořadatel si dále vyhrazují právo vyloučit ze soutěže odpovědi vulgární, zesměšňující, rasistické, odporující dobrým mravům, jakýmkoliv způsobem porušující či ohrožující obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití nebo které budou jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, obsahující náboženský nebo politický podtext, nebo mající jiný obecně nepřijatelný obsah sdělení, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí.

Ze soutěže budou bez dalšího varování vyřazeni všichni soutěžící, kteří nesplní podmínky účasti v soutěži uvedené v těchto pravidlech soutěže, a dále pak ti soutěžící, jejichž odpovědi budou v rozporu s výše a níže uvedenými pravidly soutěže. Organizátor si vyhrazují právo po celou dobu trvání soutěže (a i po jejím skončení) hodnotit, zda po dobu konání soutěže nedochází (nedošlo) k porušování pravidel soutěže. Zjistí-li nebo bude-li se organizátor jen domnívat, že existuje jakékoli podezření na porušení pravidel soutěže, je jak organizátor oprávněn bez další výzvy soutěžícího vyřadit ze soutěže.

6. Výhrou v soutěži je:

1 hrnek Turbomošt pro sebe a kamaráda a plná bedna našich jablek.

7. Výherní odpověď je oprávněn určit výhradně organizátor soutěže. Vítěze soutěže a zveřejní organizátor soutěže formou komentáře v diskuzi pod konkrétní soutěžní příspěvek. Zároveň odešle organizátor vítězům soukromou facebookovou zprávu s informací o výhře.

8. Účastník je povinen do 3 dnů od odeslání výše popsané informační zprávy o výhře doručit organizátorovi odpověď na předmětnou informační zprávu o výhře, ve které je zároveň povinen uvést své jméno, příjmení a platnou doručovací poštovní adresu v České republice, na kterou mu bude zaslána výhra. Organizátor odešle výhru na tuto adresu do 30 dnů po dodání potřebných kontaktních údajů výherci.

9. Organizátor nenese odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.

10. Pravidla soutěže respektují pravidla Facebooku. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytují účastníci Facebooku. Zapojením se do soutěže berou soutěžící na vědomí, že jim z tohoto titulu nevznikají jakékoliv právní nároky vůči společnosti Facebook, resp. že společnost Facebook je od jakýchkoliv závazků v dané souvislosti plně osvobozena. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány organizátorovi soutěže, nikoliv Facebooku.

11. V případě, že se některou z výher nepodaří doručit, předat, přidělit konkrétnímu výherci, bez zavinění na straně organizátora či výherce nezašle ve stanovené lhůtě svou odpověď na informační zprávu s uvedením celého jména a doručovací adresy, propadá tato výhra organizátorovi soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

12. Zapojením se do soutěže vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a prohlašuje, že se s pravidly řádně seznámil(a), pravidlům zcela rozumí a jeho souhlas je informovaný a dobrovolný. Účastí v této soutěži bere soutěžící na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů pro účely realizace této soutěže dle těchto pravidel (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany organizátora soutěže) a to v rozsahu jméno a příjmení, adresa a údaje z profilu soutěžícího na sociální síti Facebook související se soutěží. Osobní údaje budou užity výlučně pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení a to na dobu trvání soutěže dle těchto pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení pravidel, předání a realizace výher. Osobní údaje výherců budou z důvodu případné kontroly organizace soutěže ze strany dozorových orgánů archivovány v omezeném rozsahu po dobu 3 let. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je organizátor.

Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, zpracování je transparentní, soutěžící má právo na informace a přístupu k osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, omezení zpracování, výmaz a jejich likvidaci. Soutěžící má od 25. 5. 2018 rovněž právo na přenositelnost údajů a právo být zapomenut. Dle uvedeného nařízení má soutěžící rovněž právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Soutěžící nebude předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které má pro něj právní účinky nebo se jej významně dotýká.

Soutěžící svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, občanského zákoníku, bezplatně jméno a město bydliště soutěžícího v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb organizátora, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících. Souhlas dle tohoto odstavce je činěn po dobu 3 měsíců od ukončení soutěže.

Údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě organizátora zpracovávat způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii, ledaže toto umožňují právní předpisy.

V případě pochybností o dodržování práv pořadatelem, jakožto správcem osobních údajů, se může soutěžící obrátit na pořadatele na jeho adrese Kšírova 242, 619 00, Brno, nebo na e-mailu hortim.facebook@gmail.com . Na tomto e-mailu může soutěžící podat k pořadateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat podnět.

13. Výhry v soutěži představují dobrovolné jednostranné plnění organizátora, ke kterému by jinak nebyl povinen, výhry v soutěži ani účast v soutěži nelze vymáhat právní cestou, ani nelze organizátorovi či osobám, se kterými organizátor při zajištění a organizaci soutěže spolupracuje, požadovat či vymáhat alternativní plnění. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani vyměňovat za jiné nepeněžité plnění. Reklamace výher je vyloučena.

14. Organizátor nenese jakoukoliv odpovědnost za případné škody způsobené účastníkům s účastí v soutěži či s užíváním výher.

15. Organizátor soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.

16. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech otázkách a záležitostech týkajících se této soutěže, vč. posouzení soutěžních příspěvků. Pouze organizátor (popř. jím určená osoba) je oprávněn rozhodnout o konečném pořadí účastníků soutěže, a tedy i o výhrách v soutěži.

17. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci (a osoby poměru obdobnému zaměstnaneckému) organizátora soutěže a všech společností podílejících se na organizaci soutěže, jakož i osoby jim blízké dle občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem (či osobou v poměru obdobném) uvedených společností, nebo osoba jim blízká, výhra nebude předána. Stejně tak výhra nebude předána v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Taková výhra nebude předána a propadá ve prospěch organizátora soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

18. Pravidla soutěže jsou uveřejněna webové stránce Hortim. Každý účastník soutěže je povinen se seznámit s těmito pravidly, která se pro něj účastí v soutěži stávají závaznými. Organizátor je oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou dodatku k těmto pravidlům, a zveřejněno na stejných místech jako původní znění pravidel.

19. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.