Vnitřní oznamovací systém

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění, je možné prostřednictvím vnitřního informačního systému společnosti Hortim-International – Hortim EthicsPoint upozornit na protiprávní jednání, které má znaky trestného činu, přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v specifikované oblasti.

Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované skutečnosti jsou autentické a pravdivé.

Úmyslné uvádění nepravdivých skutečností může být sankcionováno dle platných právních předpisů.

Oznamovatelem může být pouze fyzická osoba, která:

— pro společnost Hortim-International vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo byla či je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti pro společnost Hortim-International

— by měla jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Osoba, která pro společnost Hortim-International nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů, je z podání oznámení vyloučena.

Oznámení* je možno podat:

písemně na adresu: Hortim-International, spol. s r.o.
Kšírova 616/242
619 00 Brno

V tomto případě adresujte oznámení v zalepené obálce
s označením NEOTVÍRAT – OZNAMOVATEL.
telefonicky:+420 720 819 723 – hlasová zpráva
elektronicky:hortim.ethicspoint.com
osobně:schůzka sjednaná telefonicky, se sepsáním záznamu o podaném oznámení
* Podáním oznámení jakýmkoliv shora uvedeným způsobem oznamovatel stvrzuje, že se seznámil s podmínkami pro podání oznámení uvedenými na hortim.ethicspoint.com.

Oznámení obsahuje:

— údaje o jménu, příjmení a datu narození

— informace o možném protiprávním jednání.

Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

Příslušná osoba pověřená k přijímání a prošetření oznámení:

Mgr. Igor PožárT: +420 722 973 515
Mgr. Rudolf BudišT: +420 602 585 230

Mimo režim zákona o ochraně oznamovatelů je možné oznámit protiprávní jednání elektronicky prostřednictvím portálu www.doleintegrity.com. Oznamovatel není chráněn v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění.